Политика

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

 

Цел на провежданата от фирмата политика е осигуряването на качествени продажбени и сервизни услуги в пълна хармония с потребностите на нашите клиенти, заинтересовани страни и при стриктно спазване на нормативните актове.

Ръководството на „М Кар Варна” ООД залага следните стратегически цели в развитието на фирмата:

  • Развитие и непрекъснато усъвършенстване на система за управление на качеството при съблюдаване пълно съответствие със спецификата на фирмената дейност.

  • Осигуряване на непрекъсната и ефикасна обратна връзка с клиентите.

  • Периодично актуализиране, основано на обратната информация от измерване на изпълнението й, оценка адекватността на променените условия, огласяване на промените сред фирмения екип и заинтересованите страни в най-кратки срокове.

  • Разгласяване, въвеждане и запознаване служителите от всички нива с политиката за отговорността им за реализирането й.

  • Утвърждаване на доверие, коректност и обмен на информация с клиентите, доставчици и контролни органи.

  • Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация.

  • Ангажимент за отчитане на риска при вземане на решения и осигуряване на ресурси за неговото управление.

  • Развиване и утвърждаване позициите на фирмата.

Ръководните фирмени принципи за качествена работа са: лидерство, гъвкавост, прецизност, компетентност, бързина на реакция, конфиденциалност и стриктно съблюдаване на законовите разпоредби.

В качеството си на Управител на „М Кар Варна ” ООД се ангажирам да осигуря подходящи условия за ефикасното функциониране на системата за управление на качеството, с цел изпълнение на дефинираната “Политика по качество” и поетите задължения към нашите клиенти.


21.05.2018 Управител
:


/
Явор Чорбаджиев/